18 33 72 140
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13
- A +

Mikroprojekt „Skarby Pogranicza”

Skarby Pogranicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej realizuje polsko – słowacki projekt kulturalny pn. „Skarby Pogranicza”. Słowackim partnerem w projektu jest Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Jest on współfinansowany ze środków europejskich: programu polsko – słowackiej współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W ramach mikroprojektu zorganizowany zostanie polsko – słowacki plener fotograficzny. Będzie on wiódł po terenie wspólnego pogranicza. Słowaccy fotografowie będą fotografować „stronę” polską – polscy: słowacką. Następnie efekty ich pracy zaprezentowane zostaną podczas poplenerowych wystaw: w Limanowej oraz Dolnym Kubinie. Wydany zostanie również poplenerowy fotoalbum w polsko – słowacko – angielskiej wersji językowej oraz kalendarz z fotografiami uczestników pleneru. Będą one promowane podczas wernisaży otwarcia poplenerowej wystawy w obydwu miastach. Poplenerowe wydawnictwo oraz kalendarz trafią do wszystkich zainteresowanych po obydwu stronach granicy.

Mikroprojekt Skarby Pogranicza jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis mikroprojektu:

Limanowska i dolnokubińska biblioteka posiadają wieloletnie doświadczenie we wzajemnej współpracy, również związane z projektami kulturalnymi o fotograficzno - wystawienniczo - wydawniczym charakterze. Niniejszy ma na celu zrealizowanie kolejnego przedsięwzięcia wpisującego się w ww. działalność. Polsko – słowackie pogranicze i okolice do niego przyległe to ciekawy oraz bardzo atrakcyjny pod wieloma względami obszar. Przyrodniczo, kulturowo, krajobrazowo czy też jako przestrzeń do wypoczynku – aktywnego bądź stacjonarnego. Obszar zbadany i udokumentowany już na wielu płaszczyznach, z rozwijającą się infrastrukturą służącą turystom i mieszkańcom, oferujący im szereg atrakcji, ale pomimo tego wszystkiego w pewnych obszarach nadal jeszcze nieodkryty, nieudokumentowany i niepromowany tak, jak na to wciąż zasługuje. I to zarówno wśród mieszkańców pogranicza i jego bezpośrednich okolic, jak też odwiedzających te tereny turystów. Dotyczy to różnych miejsc, obiektów, atrakcji: turystycznych, kulturowych, krajoznawczych czy sakralnych na terenie południowej Polski oraz północnej Słowacji. Tych skarbów pogranicza jest tu bardzo dużo. Znajdują się blisko popularnych turystycznie miejsc czy tras, ale nierzadko próżno ich szukać w popularnych przewodnikach, a nieraz bywają naprawdę unikalne pod wieloma względami. Są one często nieznacznie tylko oddalone od najpopularniejszych szlaków czy miejsc atrakcyjnych turystycznie. Tego typu skarby można odnaleźć również w bezpośrednim otoczeniu Limanowej i Dolnego Kubina - od wielu lat partnerskich miast, które stanowią znakomity punkt wypadowy, jak i przystanek dla turystów. Również one same posiadają wiele walorów, które będą poprzez niniejszy projekt odkrywane i promowane.

Celem niniejszego projektu jest miejsca te udokumentować - okiem i obiektywem polskich i słowackich fotografów - oraz utrwalić w fotoalbumie i w konsekwencji: realnie zachować. Liczymy też, że poprzez spojrzenie osób "z zewnątrz" (Słowaków na tereny polskie - Polaków na słowackie) uda się wyłuskać te obiekty, rzeczy bądź walory, które na co dzień nie są zauważane przez mieszkańców tych terenów. Po zrealizowaniu fotopleneru efekty tej fotograficznej dokumentacji (w formie wystaw, w fotoalbumie oraz kalendarzu) będziemy prezentować po obydwu stronach granicy. A w ostatecznej konsekwencji – upowszechniać i promować wiedzę o tym, co składa się na historyczne, przyrodnicze, kulturowe i architektoniczne bogactwo oraz zachowane dziedzictwo pogranicza, również z uwzględnieniem Limanowej i Dolnego Kubina i okolic obydwu miast. Dzięki realizacji mikroprojektu grupy docelowe otrzymają lepszy dostęp do informacji (dodatkowo w ciekawej i oryginalnej wizualnie formie) na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Limanowej i Dolnego Kubina, co może stać się motywacją do przyjazdu w te okolice. Jego przeprowadzenie wpłynie również na realizację wskaźników rezultatu programu, dotyczących docenienia dziedzictwa przez turystów i mieszkańców.

Cel ogólny mikroprojektu:

- Zachowanie i upowszechnienie wiedzy o walorach kulturowych i przyrodniczych Limanowej i Dolnego Kubina.

Cel szczegółowy:

- Prezentacja walorów kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackich regionów: Limanowej i Dolnego Kubina w fotoalbumie i w trakcie wystaw wykorzystujących m.in. zewnętrzne panele wystawowe z planszami.

Termin realizacji mikroprojektu:

maj – październik 2017 r.

Partner słowacki:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

- Przygotowanie oraz realizacja fotopleneru po polskiej i słowackiej stronie granicy

- Wystawa oraz promocja poplenerowych wydawnictw w Limanowej i Dolnym Kubinie

- Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Rezultaty mikroprojektu:

- Wystawa poplenerowa w Limanowej i Dolnym Kubinie, fotoalbum, kalendarz

- Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.

- Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.

Wartość całkowita mikroprojektu:

26 593, 14 €

Skrátený opis mikroprojektu v jazyku partnera:

Názov: Poklady pohraničia

Ciele mikroprojektu:

Hlavný cieľ:

Zachovať a rozširovať poznatky o kultúrnych a prírodných hodnotách Limanowej a Dolného Kubína.

Špecifické ciele :

Prezentovať kultúrne a prírodné hodnoty poľsko-slovenských regiónov Limanowa a Dolný Kubín vo fotoalbume a na výstavách využívajúcich o. i. kúpené externe výstavné panely.

Úlohy vykonávané v rámci mikroprojektu:

- Príprava a realizácia fotoplenéru na poľskej aj slovenskej strane hraníc.

- Výstava a propagácia publikácií v Limanowej a v Dolnom Kubíne vydaných po plenéri.

- Riadenie a propagácia mikroprojektu

Cezhraničný dopad:

Limanowa a Dolný Kubín spolupracujú na rôznych úrovniach už viac ako 40 rokov. Knižnice oboch miest a tvorivé kruhy sústredené okolo nich nadviazali spoluprácu už v 80. rokoch minulého storočia. Tento projekt predstavuje ďalší kamienok do úspešnej priateľskej kooperácie. Jeho úlohou je odhaliť krásu našej spoločnej krajiny – poľsko-slovenského pohraničia, ktorá podľa nás nebola ešte náležite objavená, s dôrazom na partnerské mestá a ich bezprostredné okolie. V našom pohraničí a jeho okolí je ešte veľa takých miest alebo objektov, ktoré si rozhodne zaslúžia širšiu propagáciu, a neraz až objavenie. Nezriedka sú to unikáty. Môžeme ich nájsť v neďalekom okolí Limanowej aj Dolného Kubína. Predstavujú viditeľnú súčasť našej široko chápanej histórie, identity, kultúry alebo prírodnej krajiny. Daná chvíľa, fragment krajiny, objekt a sprevádzajúca ich história, udalosť, človek a jeho činnosť alebo miesto  zachytené v objektíve – častokrát povedia oveľa viac ako knižné, historické alebo turistické publikácie. Chceli by sme zachytiť malý zlomok toho všetkého a navzájom sa naň sústrediť. V tomto prípade prostredníctvom poľsko-slovenského plenéru a prezentácie materiálov, ktoré budú jeho výsledkom, ktoré následne odovzdáme obyvateľom pohraničia a turistom navštevujúcim toto územie. Veríme, že aktivity navrhované v projekte sa nepochybne a so vzájomným prospechom stanú súčasťou myšlienky reálnej medzinárodnej spolupráce. Náš mikroprojekt spĺňa tri kritériá cezhraničného partnerstva a jeho aktivity budú realizované na oboch stranách hraníc za účasti obyvateľov Poľska a Slovenska. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria vzájomné vedomosti a povedomie obyvateľov na obidvoch stranách pohraničia, čo prinesie obojstranný úžitok. Všetky aktivity zrealizujeme v úzkej spolupráci so zahraničným partnerom, v súlade s ustanoveniami partnerskej dohody. Predpokladáme, že v budúcnosti budeme aj naďalej spolupracovať v rámci ďalších cezhraničných predsavzatí. Materiály, ktoré budú vydané v dôsledku realizácie mikroprojektu, budú distribuované na obidvoch stranách hraníc. Vďaka realizácii projektu si obyvatelia a návštevníci pohraničia trvalejšie zachovajú spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo Limanowej a Dolného Kubína a náležite ho docenia.

Kontakt:

Mikrobeneficjent:

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej

Ul. Matki Boskiej Bolesnej 13

34-600 Limanowa

Telefon / Fax: 18 3372140

Adres strony: www.mbp.limanowa.pl

E-mail: mbpl@op.pl , projekt@mbp.limanowa.pl 

 

Partner mikroprojektu:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

S. Nováka 1763 / 2

026 01 Dolný Kubín

Telefon: +421435863368

Adres strony www: www.oravskakniznica.sk

E-mail: orknizdk@vuczilina.sk , metodika@oravskakniznica.sk

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.